BIROUL FACILIȚĂTI  TRANSPORT  PUBLIC  LOCAL

Biroul Facilităţi Transport Public Local acordă legitimaţii de călătorie locuitorilor municipiului Drobeta Turnu Severin următoarelor categorii de beneficiari:

–  pensionari  – cu vârsta peste 70 ani se vor elibera legitimaţii de călătorie pe baza actului de identitate (BI/CI) copie şi original din care să rezulte datele de identitate şi domiciliul actual;

– cu vârsta până în 70 ani şi cu venituri până la 800 lei inclusiv se vor elibera legitimaţii de călătorie pe baza actului de identitate (BI/CI) copie şi original din care să rezulte datele de identitate şi domiciliul actual, decizie de pensionare la limită de vârstă şi cuponul de pensie în copie din luna precedentă acordării legitimaţiei de transport.

  • elevii şi studenţi din cartierele Schela Cladovei, Schela Nouă, Dudaşul Schelei şi Gura Văii care frecventează cursurile învăţămâtului preuniversitar din municipiul Drobeta Turnu Severin se vor elibera legitimaţii de călătorie gratuită pe mijloacele de transport în comun din municipiu pe baza actului de identitate (CI/BI) copie şi original sau certificat de naştere copie şi original pentru copii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, precum şi adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care frecventează cursurile sau tabel semnat de conducerea şcolii în care frecventează cursurile.

       –   persoane cu  dizabilităţi – (cu handicap accentuat şi grav), însoţitorii persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora, însoţitorii copiilor cu handicap accentuat în prezenţa acestora, însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestora, asistenţii personali ai personalor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii nevăzătorilor cu handicap grav; se vor elibera legitimaţii de călătorie gratuite pe mijloacele de transport în comun din municipiul Drobeta Turnu Severin pe baza:

– actul de identitate(CI/BI) în copie şi original din care să rezulte datele de identitate şi domiciliul actual;

–  copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

– adeverinţa de persoana cu handicap pentru gratuitate transport urban eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă şi Protectia Copilului;

          – veterani de război şi văduvele de războilegitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza prezentării actului de identitate (BI/CI) şi a legitimaţiei de veteran de război eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război-Filiala Mehedinţi în copii xerox şi originale. Legitimaţia de veteran de război va fi vizată la zi pentru anul în curs;

          – deportaţii şi deţinuţii politici, strămutaţii/persecutaţii din motive etnice sau politice – legitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza actului de identitate (BI/CI), a Hotărârii comisiei prin care au fost încadraţi într-una dintre categoriile menţionate mai sus sau a legitimaţiei de membru al uneia dintre asociaţiile: Asociaţia Deportaţilor şi Victimelor Oprimării Comuniste, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Mehedinţi în original şi copii xerox. Legitimaţia de membru va fi vizată la zi pentru anul în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei şi a semnăturilor autorizate;

          –  Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – legitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza actului de identitate (BI/CI), a Certificatului de Luptător sau Participant, eliberat de Comisia pentru Cinstirea şi Sprijinirea Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 sau a legitimaţiei de membru al Asociaţiei Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, Filiala Mehedinţi. Legitimaţia de membru va fi vizată la zi pentru anul în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei şi a semnăturilor autorizate;

  • donatori de sânge –  se va subvenţiona cu 50% legitimaţia de transport în baza actului de identitate (CI/BI) copie şi original şi a adeverinţei eliberată de Centrul de transfuzie sanguină din municipiul Drobeta Turnu Severin;
  • persoanele beneficiare de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (cu modificările și completările ulterioare) – se vor elibera legitimații de călătorie gratuite pe mijloacele de transport public local din municipiul Drobeta Turnu Severin pe baza actului de identitate (CI/BI) în copie și original din care să rezulte datele de identitate și domiciliul actual, și adeverință eliberată de Serviciul Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială din care să reiese numărul de ore ce vor fi lucrate de persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat;
  • persoanele beneficiare de prevederile Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social (cu modificările și completările ulterioare) – se vor elibera legitimații de călătorie gratuite pe mijloacele de transport public local din municipiul Drobeta Turnu Severin pe baza actului de identitate (CI/BI) în copie și original din care să rezulte datele de identitate și domiciliul actual, și adeverință eliberată de Serviciul Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială din care să reiese numărul de ore ce vor fi lucrate de persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură cantina de ajutor social.

 

 

    BIROU ALOCAȚII

 

        Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani,  beneficiază de alocația pentru susținerea familiei  dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei. Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriți, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.  

        La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocația pentru susutinerea familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, așa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

           

 

    ACTE  NECESARE  PENTRU  ACORDAREA  ALOCATIEI  PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI :

 

  –  cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia și frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere; 

 – actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei și, după caz, cu următoarele acte, în original și copie (pentru certificare): 

–  certificatele de naștere ale copiilor;

–  certificat de căsătorie;

–  livretul de familie;

–  hotărâre judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției;

–  hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului;

– decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență;

–  hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;

– actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile;

 – hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este declarat/ă dispărut/ă;

 – hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este arestat/ă pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

– după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei; 

– adeverință venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice;

– certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale;

– adeverință de elev.

 

Adauga un comentariu