SERVICIUL PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI SI A PERSOANELOR VARSTNICE

          Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Jidoștitei, nr.65(cartier Gura Văii), județul Mehedinți, este o unitate de tip rezidențialcare oferă persoanelor vârstnice de pe raza municipiului cazare, alimentație, asistență socială, asistență medicală, consiliere psihologică și sedințe de kinetoterapie prin intermediul personalului specializat.

 

       Condiții de eligibilitate:

   – domiciliul stabil pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin;

        – să nu fie încadrat în grad de handicap;

        – să nu existe persoane obligate la întreținerea persoanei vârstnice.             

 

     Costuri servicii oferite:

        – 829 lei lunar(60% se reține din venitul asistatului, iar diferența de 40% este asigurată fie de aparținătorii   

         persoanei vârstnice, fie din bugetul local).

        

       ACTE  NECESARE  PENTRU  ADMITEREA  ÎN CENTRU:

      – cerere de admitere(se depune la sediul Direcției de Asistență Socială);

      – copie acte identitate (B.I., C.I.)

      – copie  după actele de stare civilă;

      – dovada veniturilor realizate;

     –  actul de proprietate al locuinţei(copie)

     –  declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să rezulte că nu realizează venituri,  

       după  caz;

     – declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, autentificată de notarul public, unde este cazul;

     – acte doveditoare privind veniturile susţinătorilor legali;

     – declaraţii pe propria răspundere ale susţinătorilor legali din care să rezulte că vor suporta diferenţa care nu poate  

       fi achitată de persoana vârstnică, după caz;

     – adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că nu prezintă risc pentru viaţa în comun (tulburări psihice

       grave, boli infectocontagioase, dependență de alcool, etc);

– adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte diagnosticele cu care se află în evidențe;

– anchetă socială întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială;

– copii de pe sentinţele civile prin care se stabilesc obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea persoanei  

       vârstnice;

    –  orice alte documente relevante privind situaţia economico-socială şi starea de sănătate.

        

      Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” facilitează menținerea legăturilor personale directe ale beneficiarilor cu membrii familiei, conform programului de vizitare afișat la sediul centrului.

 

Adauga un comentariu