Ajutorul social se acordă în baza Legii nr.416/2001 pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate in luna anterioară depunerii cererii familiilor și persoanelor singure care au dreptul la un venit minim garantat.

         Cuantumul ajutorului social  a fost stabilit prin O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat precum și modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei  în funcție de numărul de persoane :

 • 142 lei – pentru persoana singură;
 • 255 lei – pentru 2 pers.
 • 357 lei – pentru 3 pers.

–      442 lei – pentru 4 pers.

 • 527 lei – pentru 5 pers.
 • 564 lei – pentru 6 pers.
 • 600 lei – pentru 7 pers.

În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației pentru acordarea dreptului la ajutor social  primarul dispune efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului ajutorului social sau după caz la resedință  pentru efectuarea situației înscrise în actele doveditoare.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, acțiuni sau lucrări de interes local.

Dreptul la ajutorul social se suspendă începând cu luna următoare  în următoarele situații:

 • neefectuarea orelor de muncă;
 • refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea forței de muncă și de formare profesională oferite

de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Dreptul la ajutorul social încetează cu luna următoare celei în care a fost constatată una din următoarele situații:

 • dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depășesc nivelurile prevăzute din lege sau dacă deține cel putin unul din bunurile cuprinse în lista care exclud la acordarea dreptului la ajutor social;
 • dacă dreptul la ajutor social a fost suspendat și în termen de 3 luni de la data suspendării nu au fost îndeplinite obligațiile legale;
 • dacă în urma verificării sau efectuarii anchetei sociale se constată că beneficiarul nu mai îndeplinește condiții prevăzute de lege.

Acordarea, suspendarea și încetarea ajutorului social se face prin dispoziție scrisă a primarului. Până la data de 5 a fiecărei luni se transmite către agenția teritorială următoarele:

 • situația centralizatoare privind titularii ajutorului social și sumele de plată;
 • documentele pentru noile drepturi de ajutor social;
 • raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.

       În perioada sezonului rece  beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completarile ulterioare ajutoare se acordă ajutorul pentru încalzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri in cuantum de 58 lei lunar .

     ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINȚEI

      Pentru locuințele aflate în proprietatea familiilor/persoane singure beneficiare de ajutor social asigurarea obligatorie se achită de catre ANPIS iar suma primei de asigurare se deduce din ajutor social.

         

              ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

 • copie acte identitate (B.I., C.I.)
 • copie certificate de naștere
 • copie certificat de căsătorie
 • copie hotărâre divorț definitivă și irevocabilă
 • certificat medical eliberat de Expertiza Muncii
 • copie act proprietate
 • adeverință(soț și soție)- Forțele de Muncă
 • adeverință de venit(soț și soție)- Administrația Finanțelor Publice
 • certificat de atestare fiscală (soț și soție)-Taxe și Impozite
 • adeverință de elev
 • copie cupon alocatie
 • adeverință de la Asociația de proprietari(nr.de persoane)   

Adauga un comentariu