REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Consiliului  Local al municipiului Drobeta Turnu Severin , reactualizat cu modificările aduse Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală prin Legea nr.286/2006, O.U.G nr.20/2008, Legea nr.35/2008, O.U.G. nr.66/2008, precum şi cu modificările aduse Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali prin Legea nr.249/2006 şi Legea nr.35/2008

CAPITOLUL I

NORME PRELIMINARE  PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art.1 (1) Convocarea consilierilor pentru şedinţa de constituire se face prin Ordinul Prefectului, în termen de 20 de zile de la data alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38 alin (1) şi (1Λ1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare

La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă sunt prezenţi  cel  puţini 2 treimi din numărul consilierilor aleşi. Neîndeplinirea acestei majorităţi conduce la convocarea unei alte şedinţe peste 3  zile tot prin ordinul prefectului.

Dacă nici la cea de-a 2 convocare nu s-a  asigurat majoritatea de 2/3 se convocă o altă şedinţă în aceleaşi condiţii.

(3) În situaţia în care Consiliul Local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii nr.67/2004, modificată.

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

Art.2 (1) Şedinţa de constituire este deschisa de prefect sau de împuternicitul acestuia, care invita pe cel mai in vârsta consilier, precum si pe cei 2 asistenţi ai acestuia (cei mai tineri) pentru a prelua lucrările şedinţei.

(2) Preşedintele de vârstă acordă o scurtă pauza, în vederea constituirii grupurilor de consilieri, timp în care Secretarul municipiului  prezintă preşedintelui de vârstă dosarele consilierilor aleşi si pe cele ale supleanţilor acestora însoţite şi de opţiunile făcute de consilierii care au renunţat la mandat din motive de incompatibilitate, inclusiv declaraţia de opţiune a Primarului dacă a avut loc validarea a acestuia.

Art.3 (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege, la propunerea preşedintelui de vârstă prin vot deschis o comisie de validare alcătuita din 5 consilieri locali pentru toată durata mandatului .

(2). Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri, iar numărul propus depinde  de ponderea acestora în Consiliul Local.

(3). Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, adoptându-se hotărârea nr.1  după care se acordă o nouă pauză.

Art.4 (1)  În timpul acestei pauze Comisia de validare se retrage şi îşi alege un preşedinte si un secretar, după care trece  la analiza dosarelor de consilier prezentate de preşedintele de vârsta si se elaborează propuneri de validare sau  invalidare pentru fiecare dintre  aceştia pe bază de proces-verbal de validare, conform anexei nr. 1.

(2).În cazul  stabilirii unor incompatibilităţi şi în raport de  declaraţia de opţiune, comisia va analiza şi dosarul supleantului sau, după caz, supleanţilor care urmează să-i înlocuiască pe cei incompatibili.

(3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.5 (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin vot deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, fără participarea la vot a  persoanei supuse validării .

(2). Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi  validaţi sau invalidaţi în lipsă.

(3) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv acesta nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă.

(4) Rezultatul validării se  consemnează  în hotărârea nr.2  care se comunică imediat consilierilor care au absentat motivat.

(5) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

            (6) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Art.6 (1) După validarea mandatelor a cel puţin doua treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea jurământului: “Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac cu buna-credinţa tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului.

Aşa sa-mi ajute Dumnezeu!”

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: Secretarul municipiului citeşte textul jurământului după care consilierii validaţi se vor prezenta , in ordine alfabetica, la o masă special amenajată, pe care se afla Constituţia României si Biblia. Consilierul pune mâna stângă pe Biblie şi Constituţia României şi rosteşte cuvântul “jur”, după care semnează jurământul  imprimat pe un formular special, tipărit in doua exemplare, un exemplar pentru evidenţa Consiliului Local şi unul pentru consilier.

(3). Consilierii care refuza sa depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează in procesul-verbal, procedându-se  la înlocuirea lor cu  un supleant. Consilierul care declară că este ateu sau care are o altă credinţă decât cea creştină poate depune Jurământul fără formula religioasă.

(4). După depunerea jurământului de către cel puţin doua treimi din rândul  consilierilor aleşi, preşedintele de vârsta declara Consiliul Local legal constituit, adoptându-se hotărârea nr. 3.

(6) După declararea ca legal constituit a Consiliului Local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar, cât şi un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi, pe care au dreptul să le poarte pe toată durata exercitării mandatului, putând fi păstrate şi după expirarea mandatului.

Modelul legitimaţiei şi al semnului distinctiv vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern.

Art.7 (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului Consiliu Local.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele situaţii:

 1. a) demisie;
 2. b) incompatibilitate;
 3. c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
 4. d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
 5. e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
 6. f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
 7. g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
 8. h) pierderea drepturilor electorale;

h^1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales

 1. i) deces.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată prin hotărârea Consiliului Local la propunerea primarului sau a oricărui consilier, în baza unui referat constatator întocmit de primar şi secretarul municipiului.

(4) Hotărârea Consiliului Local poate fi atacată de consilierul în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

Instanţa se pronunţă asupra cererii în termen de 30 de zile de la sesizare, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI  LOCAL
SECŢIUNEA I

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

Art.8 (1) După declararea Consiliului Local legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţa, prin votul deschis al majorităţii consilierilor in funcţie.

            Durata mandatului preşedintelui de şedinţa nu poate fi mai mare de 3 luni.

Preşedintele de şedinţă va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Acesta poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(2). Alegerea preşedintelui de şedinţa se consemnează in hotărârea nr. 4, după care preia conducerea  lucrărilor Consiliului nou constituit.

(3). Hotărârile nr. 1-4 sunt semnate de preşedintele de vârsta,  cei 2 asistenţi si  contrasemnate de secretar

Art.9 Preşedintele de şedinţa are următoarele atribuţii principale:

– conduce şedinţele consiliului local pe toată durata pentru care a fost ales;

– supune spre aprobare consilierilor ordinea de zi aşa  cum a fost prezentată  de iniţiator;

În cazul în care se propune introducerea unor noi puncte la ordinea de zi în procedura de urgenţă, supune la vot completarea ordinii de zi cu propunerile respective, înainte de începerea dezbaterilor.

– supune votului consilierilor proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării cu precizarea voturilor împotrivă sau a abţinerilor;

– semnează hotărârile Consiliului Local, chiar daca a votat împotriva adoptării acesteia;

– asigura  respectarea prezentului regulament şi menţinerea  ordinii în timpul şedinţelor;

– supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de soluţionare a Consiliului Local;

– aplica, daca este cazul, sancţiunile prevăzute de lege sau propune Consiliului Local  aplicarea acestor sancţiuni.

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul regulament.

SECŢIUNEA A II A

 ALEGEREA VICEPRIMARILOR

Art.10 (1) Consiliul local alege din rândul consilierilor validaţi cei doi viceprimari, prin vot secret, după următoarea procedură:

(2). Propunerile de candidaţi pentru alegerea viceprimarilor se fac de către grupurile de consilieri sau de către oricare dintre consilieri.

(3). După epuizarea propunerilor se completează buletinele de  vot cu numele  candidaţilor, împărţindu-se câte un buletin pentru fiecare consilier.

(4).Preşedintele comisiei de validare prezintă procedeul votării care constă în principal în:

– Exprimarea votului  se face într-o  cabină care asigură secretul votului.

– Consilierul va înscrie litera X în patrulaterul din dreptul candidaţilor pe care doreşte să îi aleagă.

(5). Sunt declaraţi viceprimari primii doi candidaţi care au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(6).In situaţia in care numai un candidat a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie, acesta este declarat viceprimar. Pentru a doua funcţie de viceprimar se organizează şi cel de-al doilea tur de scrutin la care vor participa primii doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi, cu excepţia candidatului ales. La cel de-al doilea tur de scrutin este declarat ales candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi.

(7). In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se afla in aceasta situaţie, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi etc.

Art.11 (1) Alegerea viceprimarilor se face pe întreaga perioadă a mandatului şi se  consemnează în hotărârea nr.5.

Pe durata mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acesteia.

(2) Schimbarea din funcţie a viceprimarilor se poate face de consiliul local prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor locali în funcţie.

 SECŢIUNEA A III-A

COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.12 (1) Consiliul Local al municipiului îşi organizează comisii de specialitate în următoarele domenii de activitate:

 1. Comisia de studiu, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat
 2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

III. Comisia pentru activitatea ştiinţifică, învăţământ, sănătate, protecţie socială

 1. Comisia pentru industrie, servicii publice și comerț, relații internaționale, proiecte și afaceri europene
 2. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărare, ordine publică și relații cu societatea civilă (fundații, ONG-uri etc)

(2) Pot fi membri în comisiile de specialitate numai consilierii locali. Numărul consilierilor în fiecare comisie este de regulă impar cuprinzând consilieri din fiecare grup de consilieri, ţinându-se cont de specialitatea acestora şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

În raport de numărul consilierilor un consilier poate face parte şi din două comisii de specialitate, dintre care una este comisia de bază la care trebuie să participe obligatoriu şi pentru care primeşte indemnizaţia de şedinţă.

 • Se fac propuneri individuale pentru membrii fiecărei comisii, după care se adoptă hotărârea Consiliului Local cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.
 • Reprezentarea consilierilor în comisii se face în raport de rezultatul alegerii consilierilor la alegerile locale.

Art.13 (1) Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun,  un preşedinte si un secretar.

(2) La şedinţa de constituire a fiecărei comisii participă secretarul municipiului care realizează procesul verbal şi informează Consiliul Local la prima şedinţă asupra procedurii de constituire a comisiilor respective.

(3) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor comisiei şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi.

Art.14 Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

– analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

 • se pronunţa asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

– pot iniţia proiecte de hotărâre în domeniul de activitate pe care îl coordonează cu sprijinul serviciilor de specialitate ale Consiliului Local;

– întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri si asupra problemelor analizate, pe care preşedintele comisiei le prezintă celorlalte comisii ale consiliului local prin Secretarul municipiului , pe care le pot explica detaliat cu ocazia dezbaterilor în şedinţa Consiliului Local;

– realizează studii, prognoze şi propuneri în domeniile de activitate pe care le coordonează.

Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului Local un raport anual de activitate care se face public prin grija secretarului municipiului.

Art.15 Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:

– asigura reprezentarea comisiei in raporturile cu Consiliul Local si cu celelalte comisii;

 • convoacă şedinţele comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă, prin grija secretarului comisiei;
 • conduce şedinţele comisiei;
 • propune ca la lucrările comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciază ca este necesar;
 • susţine in şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
 • anunţă rezultatul votării pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 • alte atribuţii stabilite de lege şi H.C.L.

Art.16 Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

– efectuează apelul nominal si tine evidenta participării la şedinţe ;

– număra voturile si comunică preşedintelui rezultatul votului;

– asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale etc.;

– poate redacta proiecte de hotărâri în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul serviciilor de specialitate ale Consiliului Local;

–  îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege şi H.C.L.

Art.17 (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedinţii acestora cu cel puţin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui; oricare dintre consilieri poate propune introducerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază a consilierului în cauză, nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă.

Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune sancţiunile prevăzute în competenţa sa, inclusiv înlocuirea din comisie.

 

Art.18 Procedura de lucru a comisiei va păstra următoarea ordine cronologică:

 1. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţei Consiliului Local, atunci când ordinea de zi cuprinde proiecte de hotărâre asupra cărora urmează să-şi dea avizul.
 2. Preşedintele va desemna un consilier care prezintă pe scurt problema aflată pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
 3. Consilierul desemnat formulează avizul, amendamentele sau propunerile formulate, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

Propunerile şi punctele de vedere ale consilierilor locali în comisiile de specialitate sunt considerate ca fiind însuşite de formaţiunile politice din care fac parte. Amendamentul care nu a fost prezentat în comisie nu se poate prezenta în plen.

 1. În caz de paritate a votului asupra problemelor la care se pronunţă comisia se reia procedura votării a doua zi. Dacă din nou se obţine paritate secretarul municipiului realizează un referat despre situaţia existentă pe care îl prezintă în prima şedinţă a Consiliului Local pentru a se lua o hotărâre asupra celor prezentate.

Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul când nu există cvorumul necesar în cadrul comisiei; se convocă a doua zi şi dacă situaţia se repetă, secretarul va realiza un referat pentru şedinţa Consiliului Local pentru a hotărî asupra celor prezentate.

 1. În conţinutul avizelor vor fi cuprinse separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
 2. Avizul întocmit se prezintă de către preşedintele comisiei secretarului municipiului, care îl va multiplica şi îl va înainta celorlalte comisii de specialitate, odată cu ordinea de zi.
 3. Votul in cadrul comisiei , de regula este deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind şi modalitatea de exprimare a acestora.
 4. Lucrările şedinţei comisiei se consemnează intr-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei. La terminarea şedinţei, procesul verbal va fi semnat de preşedinte, secretar şi membrii comisiei.
 5. Preşedintele comisiei poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţelor să fie consultate şi de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele care s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.19 Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa Consiliului Local se  impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea acestuia pentru reexaminare de către comisia de specialitate care acordă avizul sau la compartimentul de specialitate care a întocmit raportul.

Art.20 (1) Consiliul Local poate organiza din proprie iniţiativă ori la propunerea primarului, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată, pentru efectuarea unor analize şi verificarea unor situaţii.

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.1 obiectivele şi tematica activităţilor acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local.

(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta Consiliului Local la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţilor din domeniul analizat sau verificat.

 

CAPITOLUL III

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA I

 ALTE DISPOZIŢII

Art.21 (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia depunerii jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului a fost îndeplinită. În acest scop, judecătorul sau altă persoană împuternicită de către preşedintele Judecătoriei prezintă în faţa Consiliului Local hotărârea de validare.

(2) După prezentarea hotărârii de validare se trece la ceremonia depunerii jurământului care are acelaşi conţinut cu cel depus de consilieri şi se depune după aceeaşi procedură descrisă la art.6 din prezentul regulament, după care intră e drept în exercitarea mandatului.

(3) După depunerea jurământului primarului, se înmânează legitimaţia care va fi semnată de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar pe care le poartă pe toată durata exercitării manadatului, precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. Modelul legitimaţiei şi al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre de guvern.

(4) Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

(5) La şedinţele Consiliului Local primarul va ocupa un loc distinct în sala de şedinţă. Dacă la şedinţele Consiliului Local participă şi prefectul sau preşedintele Consiliului Judeţean, aceştia, de asemenea, vor ocupa un loc distinct.

Art.22 Primarul participă la şedinţele Consiliului Local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor. Punctul de vedere al primarului se consemnează obligatoriu în procesul-verbal de şedinţă.

Art.23 (1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar în cazurile prevăzute la art.7(2) din prezentul regulament, cu excepţia literelor d şi e.

(2) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului.

(3) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul municipiului, precum şi actele care dovedesc încetarea mandatului.

(4) În caz de demisie, primarul va anunţa în scris consiliul local şi prefectul, iar la prima şedinţă a Consiliului Local preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie care se consemnează în procesul-verbal.

(5) Ordinul prefectului prin care se ia act de demisia primarului împreună cu un extras din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Local se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor care va propune Guvernului stabilirea datei alegerilor pentru un nou primar.

Art.24 Secretarul municipiului participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local, asigurând convocarea consilierilor la şedinţele ordinare şi extraordinare, ţine evidenţa prezenţei consilierilor la şedinţă, asigură redactarea procesului verbal de şedinţă, cât şi buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei.

 • Asigură pregătirea materialelor supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local, acordă asistenţă juridică în redactarea proiectelor de hotărâre şi întocmirea documentaţiei de susţinere.
 • Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile şi instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Alte atribuţii prevăzute de Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, alte legi speciale, cât şi cele primite din partea Consiliului Local şi a Primarului.

În caz de absenţă motivată de la şedinţele Consiliului Local, aceste atribuţii revin înlocuitorului de drept al acestuia, stabilit prin dispoziţia primarului.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor enumerate mai sus  cât şi pentru o consultare mai operativă cu preşedintele de şedinţă, este necesar ca pe  timpul desfăşurării şedinţelor de  Consiliu  să ocupe un loc lângă acesta.

  SECTIUNEA A II A

 PREGĂTIREA ŞI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL

Art.25 (1) Consiliul Local se întruneşte lunar în şedinţe ordinare la convocarea primarului municipiului Drobeta Turnu Severin.

(2) Consiliul Local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea Consiliului Local se face în scris, prin intermediul secretarului municipiului cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea covocării sunt puse la dispoziţia consilierilor locali şi materialele înscrise pe ordinea de zi.

(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

Art.26 Şedinţele Consiliului Local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Absenţa este considerată motivată atunci când se face dovada că acesta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forţă majoră, ori a fost trimis într-o misiune oficială.

Art.27 (1)În şedinţele Consiliului Local pot fi dezbătute proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, societăţi comerciale de interes local, informări ale primarului sau ale serviciilor de specialitate ale primarului, răspunsuri scrise la întrebările sau interpelările făcute de consilieri.

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei se întocmeşte la propunerea primarului, viceprimarilor, consilierilor, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

(3) Problemele propuse la ordinea de zi a şedinţei vor fi cuprinse şi în invitaţia ce se transmite consilierilor locali de a participa la şedinţă şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului prin mass-media.

(4) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de către Consiliul Local la propunerea celui care a convocat Consiliul Local, respectiv primarul sau, după caz, 1/3 din consilierii locali.

(5) Proiectele de hotărâre şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze (să se adopte o hotărâre) se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cât şi de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop.

(6) Raportul compartimentului de resort, vizat de primar sau de viceprimarul care coordonează activitatea compartimentului, se prezintă secretarului municipiului , în vederea acordării avizului de legalitate asupra proiectului de hotărâre, care, la rândul său le prezintă comisiilor de specialitate ale Consiliului Local spre avizare, împreună cu întreaga documentaţie necesară susţinerii proiectului de hotărâre.

(7) Proiectele de hotărâre avizate de comisiile de specialitate se prezintă spre dezbatere în şedinţa Consiliului Local, indiferent dacă avizul comisiei de specialitate este favorabil sau nefavorabil.

(8) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se poate face numai cu acordul iniţiatorului înainte de a se trece la dezbaterea acestuia sau dacă nu este însoţit de raportul (referatul) de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu de specialitate al primarului şi de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.

Art.28 (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la şedinţele Consiliului Local  si să-şi înregistreze prezenta prin semnătură.

(2) Consilierul care  din motive întemeiate nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa comunice acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţa sau secretarului.  

Art.29 (1) Dezbaterea problemelor  se face, de regulă, în ordinea în care au fost înscrise pe ordinea de zi aprobată. Orice altă modificare se face  numai cu aprobarea Consiliului Local la propunerea preşedintelui de şedinţă.

(2) Dezbaterile proiectelor  de hotărâre sau a problemelor se face în următoarea succesiune:

– Preşedintele de şedinţă enunţă proiectul de hotărâre sau  problemele supuse dezbaterii,  apoi se dă cuvântul iniţiatorului proiectului sau reprezentantului acestuia să prezinte pe scurt proiectul de hotărâre;

–  Se dă cuvântul  preşedintelui comisiei de specialitate care  a vizat proiectul pentru a prezenta punctul de vedere al comisiei, apoi se dă, după caz,  cuvântul şefului  compartimentului de specialitate din Primărie care a întocmit raportul de susţinere a proiectului.

– Se trece la dezbaterea  propriu – zisă asupra proiectului de hotărâre prin înscrierea la cuvânt a consilierilor, cărora li se acordă cuvântul în ordinea înscrierilor.

– Dezbaterea  asupra proiectelor  de hotărâre se face în general  cât şi pe articole, consilierii putând aduce amendamente în general sau pe articole.

– Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze  durata luărilor de cuvânt, propunând Consiliului Local aprobarea timpului afectat fiecărui  vorbitor, în raport de complexitatea problemei dezbătute.

În acest scop poate să propună consiliului local spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a problemei.

În anumite situaţii timpul afectat discuţiilor poate fi repartizat  pe grupuri de consilieri.

(3) Consilierul este obligat ca în discursul său să se refere exclusiv la problemele puse în dezbatere. Preşedintele de şedinţă va asigura ca participarea la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri.

(4) Consilierii au dreptul să formuleze amendamente de fond sau de redactare la proiectele de hotărâre, numai în măsura în care au fost supuse dezbaterii în comisiile de specialitate, personal dacă fac parte din comisie sau de către reprezentantul partidului, desemnat în comisie.

Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a aprobat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului, în cazul în care se referă la aceeaşi problemă.

Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere se supune aprobării Consiliului Local. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi, prin vot deschis.  

Art.30 Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţa, precum si dialogul acestora cu cei prezenţi  in sala.

Elaborarea proiectelor de hotărâre

Art.31 (1) Dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri îl au primarul, viceprimarii, consilieri locali şi cetăţenii, în condiţiile art.109.1 din Legea nr.215/2001, republicată, şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă, fiind însoţite de o expunere de motive întocmită de iniţiator cu sprijinul secretarului şi şefilor serviciilor de specialitate.

Art.32 (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi prin menţionarea titlului si  iniţiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare, prin grija secretarului municipiului, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a depune amendamente, dacă se consideră necesar.

(3) Proiectele de hotărâre, însoţite de rapoartele compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului şi documentaţia de susţinere a acestora se trimit spre analiza şi dezbatere comisiilor de specialitate. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se transmit spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul municipiului.

(4) Pentru proiectele de hotărâre de interes general se vor avea în vedere termenele de publicare a proiectelor respective în mass-media şi organizarea de dezbateri publice pe marginea unora dintre acestea, conform Legii nr.52/2003.privind transparenţa în activitatea administraţiei publice.

(5) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa în orice moment la susţinerea lor.

(6) După examinarea proiectului, comisiile de specialitate ale Consiliului Local întocmesc avizul cu privire la adoptarea sau, după caz respingerea proiectului ori propunerii examinate şi, dacă se propune aprobarea, se pot face şi amendamente.

(7) Avizul se transmite de către preşedintele comisiei secretarului municipiului care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu odată cu invitaţia pentru şedinţă.

(8) Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al Primăriei se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului.

(9) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afara cazurilor când, prin lege, se prevede altă majoritate.

(10) Potrivit art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, hotărârile Consiliului Local privind patrimoniul municipiului se adoptă cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie, după cum urmează:

– transmiterea în administrare, transmiterea în folosinţă pe durata determinată, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public sau privat al municipiului;

– vânzarea sau cumpărarea unor bunuri proprietate privată a municipiului.

Votarea se face numai dacă în sala de şedinţe există cvorumul necesar.

Art.33  Apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată se face de către primar sau persoane delegate de primar din aparatul de specialitate. În anumite situaţii, primarul poate angaja şi un avocat care să prezinte interesele Consiliului Local.

SECTIUNEA A III-A

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL 

Art.34 (1) Pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului Local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa se pot crea unul sau două posturi pe care vor fi încadrate prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.

(2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele respective se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii, de către o comisie stabilită de către Consiliul Local.

(3) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin.1 se face potrivit actelor normative în vigoare.

Art.35 Apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate potrivit art.32, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare sau de către un apărător ales de Consiliul Local, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată; altfel, cheltuielile ocazionate cu acest prilej se suportă de la bugetul local. Împuternicirea persoanei respective se face de preşedintele de şedinţă a Consiliului Local.

Art.36 Până la constituirea aparatului propriu al Consiliului Local, pregătirea materialelor pentru şedinţă, soluţionarea unor petiţii, contestaţii sau alte lucrări operative apărute între şedinţele de lucru se realizează de către serviciile proprii ale Consiliului Local, respectiv Compartimentul de pregătire a materialelor de şedinţă.

De asemenea, până la aceeaşi dată, reprezentarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată se asigură de către Serviciul juridic din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local.

Art.37 Posturile din aparatul de lucru permanent al Consiliului Local nu se includ în numărul de posturi prevăzut în organigrama aparatului de specialitate al primarului rezultat din aplicarea O.U.G. nr.80/2001.

Art.38 Persoanelor angajate în conformitate cu prevederile art.31 nu li se aplică statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999 desfăşurându-şi activitatea pe bază de contract de muncă.

Art.39 Persoanele care vor face parte din aparatul permanent al Consiliului Local îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Secretarului municipiului şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor Consiliului Local, asigurând documentarea şi informarea consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi alte materiale.

Până la încadrarea funcţiilor prevăzute la art.32, atribuţiile specifice ce revin acestui compartiment vor fi duse la îndeplinire de Serviciul administraţie publică locală.

SECŢIUNEA A IV-A

TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢILOR CONSILIULUI LOCAL PREVĂZUTĂ DE LEGEA NR.52/2003

 

Art.40 Şedinţele Consiliului Local sunt publice, în condiţiile legii, permiţând accesul cetăţenilor la elaborarea proiectelor de hotărâre, cât şi la luarea hotărârilor cu respectarea următoarelor reguli:

 • şedinţele Consiliului Local sunt publice în condiţiile Legii nr.215/2001;
 • dezbaterile din şedinţă vor fi consemnate şi făcute publice;

Art.41 În cadrul procedurii de dezbatere a proiectelor de hotărâri de interes general, Consiliul Local are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, într-un spaţiu publicitar accesibil de la sediul propriu şi să-l transmită către mass-media locală, cu cel puţin 30 de zile înainte de a fi discutat în şedinţa Consiliului Local.

Secretariatul Consiliului Local are obligaţia să transmită proiectele de hotărâre cu caracter general tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii şi să primească propuneri, sugestii, recomandări de la persoanele interesate.

Art.42 Anunţul publicitar va cuprinde, după caz:

 • referatul cu propuneri de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii;
 • textul complet al proiectului de hotărâre;
 • locul şi termenul în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, opinii, sugestii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.

Art.43 Propunerile, recomandările şi sugestiile se fac în scris în termen de cel mult 10 zile de la data publicării anunţului.

Trimiterea proiectului de hotărâre pentru dezbateri în Consiliul Local se face numai după expirarea termenului stabilit pentru consultare, cât şi după completarea cu propunerile şi recomandările formulate de cetăţeni, dacă sunt menite să completeze sau să modifice acest proiect în condiţiile legii.

Art.44 În cazul în care o asociaţie legal constituită sau o autoritate publică au cerut în scris să se treacă de la dezbaterea publică a unui proiect de hotărâre, înainte de a fi dezbătut în şedinţa Consiliului Local pentru aprobare.

Consiliul Local are obligaţia să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public acest proiect, prilej cu care se analizează toate propunerile făcute.

Art.45 În cazuri de excepţie prin care se impune adoptarea de soluţii imediate, proiectele de hotărâre se supun spre aprobare în procedură de urgenţă.

Art.46 (1)Asigurarea participării publicului la şedinţele Consiliului Local în care se adoptă hotărâri de interes general presupune:

 • afişarea anunţului publicitar la sediul Primăriei;
 • inserarea anunţului în site-ul propriu;
 • publicarea în mass-media cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă.

(2)Acest anunţ se comunică în scris şi cetăţenilor sau asociaţiilor legal constituite care au trimis sugestii şi recomandări în scris, referitoare la proiecte de hotărâre iniţiate.

Art.47 Anunţul respectiv va cuprinde:

 • locul, data şi ora desfăşurării şedinţei Consiliului Local;
 • ordinea de zi.

Art.48 Asigurarea participării publicului la şedinţele Consiliului Local se face în limita locurilor disponibile, cu asigurarea locurilor pentru reprezentanţii mass-media şi asigurarea prezenţei persoanelor sau asociaţiilor legale care au făcut propuneri de completare a proiectelor de hotărâre.

Art.49 Minuta şedinţei publice a Consiliului Local, incluzând şi votul fiecărui consilier, cu excepţia cazurilor în care votul a fost secret, va fi afişată la sediul Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin şi publicată în site-ul propriu.

Art.50 Minutele şedinţelor publice se redactează şi se arhivează în arhiva Consiliului Local.

Art.51 Atunci când Consiliul Local consideră necesar şedinţele de consiliu pot să fie înregistrate. Înregistrările de şedinţă, pot fi făcute publice, la cerere în condiţiile Legii nr.544/2002, privind accesul la informaţiile publice.

 Art.52 Consiliul Local are obligaţia să întocmească anual un raport privind transparenţa decizională care trebuie să cuprindă:

 • numărul recomandărilor primite de la public;
 • numărul total al recomandărilor incluse în proiectul de hotărâre;
 • numărul participanţilor la şedinţele publice;
 • numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
 • situaţia cazurilor în care Consiliul Local a fost acţionat în judecată pentru nerespectarea prevederilor legii transparenţei;
 • evaluarea parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite şi şedinţele care nu au fost publice, precum şi din ce motive.

Raportul anual va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu sau prin prezentare în şedinţă.

Art.53 Materialele propuse la ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local vor fi studiate de comisiile de specialitate cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare.

În acest sens, Secretariatul Consiliului Local va asigura câte o mapă cuprinzând aceste materiale, pentru fiecare consilier şi câte una pentru persoanele din conducerea Primăriei.

CAPITOLUL  IV

 ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.54 Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarilor si secretarului municipiului, precum si şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local  cu privire la unele  aspecte necunoscute.

Răspunsurile se pot da pe loc, sau, după caz la următoarea şedinţa.

Art.55 Consilierii pot solicita informaţii sau date necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizate sunt obligate să răspundă în termenul stabilit de Consiliul Local, în scris sau verbal.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECŢIUNEA I

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSILIERILOR LOCALI

 

Art.56 (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege pe toată durata exercitării mandatului.

(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată.

(3) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(4) Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală sau contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele care au determinat asemenea măsuri se aduc la cunoştinţa Consiliului Local, cât şi Prefecturii, de îndată.

De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii de familie ai acestora – soţ, soţie şi copii în cazul în care agresorul acestora urmăreşte nemijlocit presiuni asupra alesului local şi în legătură cu exercitarea mandatului său.

Art.57 (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri de consilieri în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi dacă sunt în număr de cel puţin 3 consilieri în grupul respectiv. Dacă nu este îndeplinită această condiţie de minim 3 consilieri, pot constitui grupuri prin asociere.

(2) Grupul de consilieri este condus de un lider ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(3) în cazul fuzionării, două sau mai multe partide care sunt reprezentaţi în Consiliul Local sau care au constituite grupuri pot forma un grup distinct.

Art.58 Consilierii locali  au dreptul la iniţiativă în promovarea proiectelor de hotărâre individual sau în grup.

Art.59 (1) Pentru participarea la lucrările Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului municipiului Drobeta Turnu Severin care se plăteşte din bugetul local.

(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia prevăzută la punctul 1, într-o lună calendaristică, este de o şedinţă ordinară de consiliu şi cel mult două şedinţe ale comisiilor de specialitate organizate conform prezentului regulament.

(3) Consilierii locali au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

(4) Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate în decursul mandatului, conform hotărârilor Consiliului Local.

(5) Consilierii locali au dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public deţinute de Consiliul Local prin serviciile de specialitate, serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local, precum şi persoanele juridice de drept privat din municipiul Drobeta Turnu Severin, potrivit competenţelor ce la revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art.60 (1) Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au următoarele obligaţii.

(2) În exercitarea mandatului şi atribuţiilor Consiliului Local trebuie să dovedească bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

(3) Să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase.

(4)  Să menţioneze expres situaţiile în care interesul lor personal contravine interesului general al colectivităţii sau al Consiliului Local şi să se abţină de la vot în cazul în care există unele interese personale patrimoniale.

(5) Să dea dovadă de cinste şi corectitudine în exercitarea atribuţiilor pe durata mandatului.

(6) Să aducă la cunoştinţa locuitorilor municipiului faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

(7) Să organizeze trimestrial întâlniri cu cetăţenii să acorde audienţe şi să prezinte Consiliului Local informări în urma întâlnirilor cu cetăţenii.

(8) Consilierii locali nu pot lipsi de la şedinţele Consiliului Local sau ale comisiilor de specialitate decât în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, inclusiv în cazul unor însărcinări oficiale.

(9) Lipsa motivată de la şedinţele Consiliului Local sau de la şedinţele de comisie se comunică Secretarului municipiului, preşedintelui de şedinţă sau, după caz, preşedintelui comisiei de specialitate.

(10) Pentru şedinţa la care nu au participat consilierii locali nu primesc indemnizaţie de şedinţă.

 

SECŢIUNEA A II-A

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

Art.61 (1) Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiunilor ce le revin.

(2) Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar pentru activitatea Consiliului Local, pentru hotărârile pe care le-a votat, conform rezultatului votului consemnat în procesul verbal.

Art.62 (1) Pentru încălcarea prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cât şi a prezentului regulament, consilierilor locali li se aplică următoarele sancţiuni:

 1. avertismentul,
 2. chemarea la ordine,
 3. retragerea cuvântului,
 4. eliminarea din sala de şedinţă,
 5. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate,
 6. retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru una sau cel mult două şedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin.1, lit.a – d se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin.1 lit.e şi f de către Consiliul Local prin hotărâre adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Petru aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit.e (excluderea temporară de la şedinţe) cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice , care va prezenta un raport Consiliului Local întocmit în baza cercetărilor efectuate, inclusiv explicaţiile celui în cauză.

Art.63 Procedura prealabilă şi procedura propriu-zisă de alicare a sancţiunilor prevăzute la art.48 sunt următoarele:

 1. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia asupra consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
 2. Consilierii care nesocotesc avertismentul şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
 3. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care atrage aplicarea sancţiunii.
 4. Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se ma aplică (chemarea la ordine).
 5. În cazul în care, după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală.
 6. În cazul unor abateri grave repetate sau a unor abateri deosebit de grave, Consiliul Local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. Gravitatea abaterii va fi stabilită de către comisia juridică a Consiliului Local în cel mult 10 zile de la sesizare.
 7. Excluderea de la şedinţele de consiliu şi cele de comisii nu poate depăşi 2 luni consecutive. În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se face cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui de şedinţă, din cadrul Poliţiei Comunitare.

Art.64 Excluderea de la lucrările Consiliului Local sau ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă şi neacordarea indemnizaţiei pentru şedinţa respectivă.

Art.65 (1) Pentru abateri grave şi repetate săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. mustrare,
 2. avertisment,
 3. diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 3 luni,
 4. eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin.1 se aplică prin hotărâre a Consiliului Local, cu majoritatea consilierilor în funcţie pentru sancţiunile prevăzute la lit.a, b şi c.

Pentru sancţiunile prevăzute la lit. d, hotărârile se adoptă cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie până la alegerile din anul 2008, după care vor fi adoptate cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Art.66 (1) Consilierii locali au obligaţia să îşi facă publice interesele personale faţă de o anumită problemă dezbătută în Consiliul Local, printr-o declaraţie întocmită în dublu exemplar care se depune la Secretarul municipiului.

(2) Un exemplar al declaraţiei de interese se va păstra de către Secretar într-un dosar special numit Registru de interese, iar exemplarul nr.2 se va transmite Prefecturii Mehedinţi şi se va păstra în aceleaşi condiţii.

(3) Interesul personal într-o anumită problemă apare atunci când consilierul local are posibilitatea să anticipeze că o hotărâre a Consiliului Local ar putea prezenta un beneficiu pentru sine sau pentru:

 1. a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv,
 2. b) orice persoană fizică sau juridică cu care are o relaţie de angajament, indiferent de natura acesteia,
 3. c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri,
 4. d) o altă autoritate din care fac parte,
 5. e) orice persoană fizică sau juridică, în afara Consiliului Local, care a făcut o plată către aceştia sau au efectuat orice fel de cheltuieli ale consilierului,
 6. f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

(4) Modelul declaraţiei privind interesele personale ale consilierilor va fi aprobat de Guvernul României în care se vor specifica următoarele date:

 1. a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale , autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor,
 2. b) veniturile obţinute în colaborare cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective,
 3. c) participarea la capitalul social al societăţii respective, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţiilor depăşeşte suma de 100.000.000 lei,
 4. d) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt,
 5. e) bunurile imobile deţinute în proprietate sau concesiune, inclusiv de soţ/soţie,
 6. f) funcţiile deţinute în societăţile comerciale autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie,
 7. g) cadourile şi micile beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii locale, cadouri primite de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea Consiliului Local.

 

Art.67 (1) Consilierii locali nu pot lua parte la elaborarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii, caz în care anunţă despre această situaţie la începutul dezbaterilor, fapt ce se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2) Registrul de interese are caracter public şi poate fi consultat de orice persoană, conform Legii nr.544/2001.

(3) Declaraţia de interese se depune în termen de 15 zile de constituirea Consiliului Local de către consilieri.

(4) Pentru consilierii în funcţie la data intrării în vigoare a Statutului aleşilor locali aprobat prin Legea nr.393/2004 termenul de depunere este de 30 de zile de la publicarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea modelului de declaraţie.

(5) Declaraţia de interese personale se reactualizează anual, până cel târziu la 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.

(6) Hotărârile adoptate fără respectarea prevederilor referitoare la declaraţia de interese personale sunt nule de drept.

 

Art.68 (1) Nedepunerea în termen a declaraţiei de interese personale conduce la suspendarea de drept a mandatului de consilier până la depunerea declaraţiei.

(2) Refuzul depunerii declaraţiei atrage încetarea de drept a mandatului.

(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărârea Consiliului Local.

(4) Consemnarea în declaraţia de interese a unor date care nu corespund realităţii constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

DISPOZIŢII FINALE

Art.69 Prezentul Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin, aprobat prin H.C.L. nr.5/2005 se completează cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările aduse ulterior, cât şi cu prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, modificată.

 

Adauga un comentariu